Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Sau đây là những điểm mới nổi bật của 11 Luật, Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021:

 

1. Bộ luật Lao động 2019

- Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động.

- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do.

- NSDLĐ phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng…

 

2. Luật Chứng khoán 2019

- Thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Phải niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn sau khi kết thúc đợt chào bán

- Công ty đại chúng chỉ được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nếu có lãi.

 

3. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

- Mở rộng phạm vi của giám định tư pháp

- Bổ sung việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp gắn với bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp

- Viện KSND tối cao có thêm phòng giám định kỹ thuật hình sự; Nới điều kiện mở Văn phòng giám định tư pháp

- Thời hạn giám định tư pháp tối đa không quá 04 tháng; Thêm trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp

- Sửa đổi quy định về kết luận giám định theo hướng cụ thể hơn

 

4. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

- Quy định về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên; Nhiệm kỳ của Hòa giải viên là 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm

- 07 trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Vấn đề bảo mật thông tin (Điều 4)

 

5. Luật Thanh niên 2020

- Không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên vì thanh niên cũng là công dân Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đã được Hiến pháp quy định.

- Lần đầu tiên quy định về Tháng thanh niên là vào tháng 3 hàng năm.

- Quy định cụ thể về các chính sách của nhà nước đối với thanh niên trong 06 nhóm lĩnh vực:

- Bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các tổ chức thanh niên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

 

6. Luật Đầu tư 2020

- Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm còn 227.

- Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư; Thêm hình thức ưu đãi đầu tư.

- Nhiều điểm mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt;

- Sẽ ban hành Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài.

- Chỉ còn 4 trường hợp NĐT không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

 

7. Luật Doanh nghiệp 2020

- Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng.

- Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.

- Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021; Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.

 

8. Luật Xây dựng sửa đổi 2020

- Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày

- Xây nhà ở tại nông thôn từ 7 tầng trở lên phải xin giấy phép; 09 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

- Sửa quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quy định nhiều điểm mới về giấy phép xây dựng

 

9. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

Một số nội dung đáng chú ý như bổ sung thêm văn bản quy phạm pháp luật vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật…

 

10. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

- Thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP

- Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT từ 2021; Quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư

 

11. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Quy định hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Lên đầu trang
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6